تمام اميد مني

شهرداری منطقه یک اراک
پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩ ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ

سلام بر روح ملکوتی روح الله عزیز

سالگرد رحلت جانگداز رهبر کبیر انقلاب اسلامی

حضرت امام روح الله ( ره )

به محضر حضرت بقیه الله الاعظم ( عج )

و همچنین فرزند خلف روح الله حضرت امام خامنه ای

و امت مومن و بزرگوار ایران اسلامی تسلیت باد .

  التماس دعا 

دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ

مالکین اراضی و املاک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیلة مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غصر محصور واقع باشد جلوگیری نمایند.

تبصره 1

در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانة شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هائی مرکب از نمایندة وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نمایندة شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهردرای از ادامة ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینة آن را طبق مقررات آئین‌نامة اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.


ادامه مطلب
دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ٤:٤٥ ‎ب.ظ

1- آیا می دانید طبق تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.

2- آیا می دانید طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و ... می باشد.

3- آیا می دانید طبق تبصره بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود و پس از ابلاغ مهلت دار متناسب و در صورت عمل نکردن به آن، می تواند رأساً با مراقبت مأمورین خود نسبت به رفع خطر اقدام نماید و هزینه آن از طرف دریافت نماید.

4- آیا می دانید طبق ماده 77 قانون شهرداری رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور در این رابطه قطعی است.

5- آیا می دانید بدهی هایی که طبق تصمیم کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.

6- آیا می دانید طبق تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرایی» که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می رسد تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرایی» به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.

7-آیا می دانید در مواردی که تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها مبنی بر قلع بنا باشد شهرداری تصمیم مذکور را به مالک ابلاغ می کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات از مالک اخذ می نماید.

8- آیا می دانید طبق ماده 110 قانون شهرداری، شهرداری می تواند نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، با تصویب انجمن شهر به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن اقدام کند، اگر مالک امتناع یا مسامحه کرد شهرداری می تواند هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک دریافت نماید.

9-آیا می دانید مطابق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از وظایف شهرداریهاست.

10- آیا می دانید مطابق تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند مشمول مقررات جزایی شده و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود.

11-آیا می دانید طبق تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداریها، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند.

12- آیا می دانید طبق ماده 92 قانون شهرداری نوشتن هر نوع مطلبی یاالصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات شورای شهر باشد ممنوع است مگردر محل هایی که شهرداری برای نصب والصاق اعلانات معین
می کند.

13- آیا می دانید مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و
خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.

14- آیا می دانید هر گاه از طرف مالک یا متصرف ملک یا هر شخص دیگری از اجراء کارشناسی شهرداری جهت تعیین مشخصات و میزان تخلف، جلوگیری از ادامه تخلف و ... ممانعت بعمل آید، شهرداری پس از اخذ دستور دادستان توسط مأمورین انتظامی محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهد نمود.

15- آیا می دانید طبق ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور و غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

16- آیا می دانید قیمت ابنیه، املاک و اراضی توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازم الاجرا است.

17- آیا می دانید طبق ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸ ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ

در تاریخ 30/9/88 با حضور دکتر رحیمی معاون اول رئیس جمهور چند پروژه بزرگ و مهم در شهر اراک افتتاح و به بهره برداری رسید :

http://i26.tinypic.com/1ylc8o.gifافتتاح بزرگترین تقاطع غیر هم سطح در میدان جهاد اراک

این پروژه بزرگ با هزینه اعتباری بالغ بر هشتاد میلیارد ریال در ورودی خیابان جهاد ( خیابان هپکو ) احداث و به بهره برداری رسید .

‌این پروژه یکی از مهمترین و بزرگترین طرحهای شهرسازی استان مرکزی نقش مهم و کلیدی در روان سازی و حل مشکلات ترافیکی شهر اراک دارد .
این طرح در قالب طرح تفضیلی شهر اراک در شش بخش طراحی ، عملیات خاکی ، احداث دیوار های حایل ، پلها ، سیستم جمع آوری آبهای سطحی ، روشنایی و احداث فضای سبز و عملیات خاکبرداری از سال 83 آغاز شده و حجم کل عملیات آن حدود 470 هزار متر مکعب بوده است.
این میدان شامل پنج پل ، دو هزار و 600 متر دیوارسازی ، یکهزار و500 هزار متر مکعب حجم بتن ریزی است که حدود 80 میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.
در مراسم بهره برداری از این طرح ،معاون اول رییس جمهور ی در سخنانی ضمن ابلاغ سلام رییس جمهوری به مردم مومن ، انقلابی و ولایتمدار استان مرکزی و اراک گفت: دولت مصمم به آبادانی بیشتر ایران اسلامی است.
"محمد رضا رحیمی " افزود: دولت با مشکلات شهرستان اراک آشنا است و خواسته ها مردم شریف این شهر و کمبود ها را می پذیرد و همراه با استاندار و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای کاهش مشکلات تلاش می کند.
رییس شورای اسلامی شهر اراک نیز با تشریح جایگاه فرهنگی و صنعتی این شهر و تجلیل از شخصیتهای بزرگی دینی ، علمی و سیاسی این منطقه گفت: تقاضا داریم شهر اراک در دولت عدالت محور جزو کلان شهرها محسوب شود.
" رضا یوسفی تبار "با اشاره به تصویب طرح کاهش آلودگی هوای اراک در سفر استانی هیات دولت به استان مرکزی ، خواستار تخصیص اعتبار از سوی مجلس شورای اسلامی در بودجه های سال آتی به طرح مذکور شد.
وی همچنین تسریع در بهره برداری ا ز سد کمال صالح وحل مشکل آب اشامیدنی شهر اراک را از دیگر خواسته های مردم این شهر ذکر کرد.
وی ، انتقال دفاتر فروش کارخانجات به اراک ، ارتقاء سطح بهداشت و درمان ، تجهیز امکانات بیمارستانی ،استفاده از گاز شهری به جای سوخت مازوت در نیروگاه شازند ، توسعه نقاط مختلف شهر اراک ، اختصاص بودجه برای انتقال مشاغل مزاحم از شهرها ، انتقال خطوط لوله نفت از حریم شهر ، حمایت مالی واحدهای صنعتی و تولیدی از طرح های شهری شهرداری و احیای فعالیت باشگاههای فرهنگی ورزشی را از دیگر خواسته های مردم و مشکلات مهم شهر اراک عنوان کرد .

http://i26.tinypic.com/1ylc8o.gifافتتاح پل (تقاطع غیر همسطح ) و بلوار 55 متری سردار شهید ناصر بختیاری به دست مبارک مادر این سردار شهید

 این پل که بالغ بر 116 میلیارد و 313 میلیون و 807 هزار ریال هزینه داشته است نقش مهمی در دسترسی مناسب و اتصال دایره ارتباطی درون شهری و کاهش بار ترافیکی ورودی شهر اراک دارد.
تملک و آزاد سازی مسیر ، احداث پل ، اجرای عملیات خاکبرداری ، جدولگذاری ، تامین روشنایی و احداث گاردریل ، و نیز جمع آوری آبهای سطحی و ایجاد فضای سبز از اهم فعالیت های انجام شده در این پروژه است.
این پل با سازه فلزی و توسط شرکت ماشین سازی اراک ساخته شده است که طول آن به 480 متر ، وزن کل عرشه 1750تن ، حجم بتن مصرفی در عرشه 1800 متر مکعب و وزن دیواره ها 290 تن است.
شهید "ناصر بختیاری"، فرمانده محور عملیاتی لشگر 17 علی ابن ابی طالب(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سال 1336 در خانواده ای مذهبی در شهرستان شازند اراک به دنیا آمد و در عملیات پیروزمند "فتح المبین" و"بیت المقدس" در سمت فرمانده گردان امام حسن مجتبی (ع ) حضوری فعال و رشادتی به یاد ماندنی از خود برجای گذارد.
این سردار بزرگ در عملیات "رمضان" در روز یکشنبه بیست و سوم ماه مبارک رمضان 1361 هم چون مولا و مقتدایش ندای حق را لبیک گفت، و با اصابت گلوله مستقیم تانک بر جسم مجروحش به دیدار معبود شتافت و به فیض عظیم شهادت نائل شد .

http://i26.tinypic.com/1ylc8o.gifپل سبحانی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال بر روی رودخانه احداث گردید

http://i26.tinypic.com/1ylc8o.gifپل مشتاقی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال بر روی رودخانه احداث گردید

سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸ ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ

منبع : مرکزی دیلی

کمالی،مدیر عامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اراک:

سازمان بهسازی و نوسازی به تنهایی قادر نیست کاری از پیش ببرد

به گفته آیت ا… دری نجف آبادی هیچ یک از شهرهای کشور به اندازه اراک فرسوده نیست

شاید بتوان بافت های فرسوده را یکی از عمده ترین علل افزایش تعداد کشته ها در زلزله عنوان کرد.
این بافت ها همواره از سوی کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بودجه های زیادی جهت افزایش ایمنی ساختمان ها در کشور ایران می طلبد.
شهر اراک نیز به عنوان مرکز استان از بافت قدیمی و نه چندان ایمن خود رنج می برد. در همین راستا و در جهت ایمن سازی بافت های فعلی، سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اراک وارد عمل شده و اقدامات موثری انجام داده است. اما بی تردید این سازمان به تنهایی نمی تواند بر مشکلات موجود فائق آید و یاری همه‌ی سازمان های مسئول در استان را می طلبد. چرا که استانی در هنگام وقوع حوادث طبیعی کمترین آسیب را می‌بیند که از نظر مسائل زیربنایی نکات ایمنی را رعایت کند.
بافت های فرسوده جان ده ها هزار نفر را در مقابل زلزله به خطر می اندازد


ادامه مطلب
سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸ ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ

کانال جمع‌آوری آب‌های سطحی کوی ناصریه اراک با همّت شهرداری مورد بهره برداری قرار گرفت

http://i26.tinypic.com/1ylc8o.gifhttp://i26.tinypic.com/1ylc8o.gifhttp://i26.tinypic.com/1ylc8o.gifhttp://i26.tinypic.com/1ylc8o.gifhttp://i26.tinypic.com/1ylc8o.gifhttp://i26.tinypic.com/1ylc8o.gifhttp://i26.tinypic.com/1ylc8o.gifhttp://i26.tinypic.com/1ylc8o.gifhttp://i26.tinypic.com/1ylc8o.gifhttp://i26.tinypic.com/1ylc8o.gifhttp://i26.tinypic.com/1ylc8o.gifhttp://i26.tinypic.com/1ylc8o.gifhttp://i26.tinypic.com/1ylc8o.gifhttp://i26.tinypic.com/1ylc8o.gif

یکی از معضلات جدّی و مشکلاتی که در حدّ فاصل بلوار حافظیه و کوی ناصریه وجود داشت ، وجود آب‌های سطحی است که مشکلات آب گرفتگی معابر را به وجود می‌آورد و با توجّه به اینکه سطح شیب شهر اراک جهت خروج فاضلاب و آبهای سطحی شهر از این مسیر میگذرد و بویژه آب گرفتگی شدید در زمانهای بارندگی ، و بوی تعفّن آن در فصول دیگر سال ، زندگی شهروندان عزیز ساکن در این کوی را با زحمت و مخاطره مواجه می ساخت ، با همّت شهرداری اقدام به حفر کانال و اجرای کانال سرپوشیده بتنی گردید .

طول این کانال سرپوشیده بتنی 900 متر و حجم بتن مصرفی در آن 1800 متر مکعب میباشد . در این پروژه 2800 تن بتن مصرف شده و در حال حاضر در حال بهره‌برداری است.
لازم به ذکر است در این منطقه بلوار 60 متری موسوم به بلوار مبارک آباد در ضلع شرقی کوی ناصریه (قنات ناصری ) حد فاصل پل حافظیه تا کمربندی شمالی میدان ورودی جاده تره بار جدید ، عملیات اجرایی آن آغاز و به بهره برداری خواهد رسید .

شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸ ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ

  قابل توجه مالکین و مستأجرین واحدهای تجاری غیر قانونی :

 

شهرداری در راستای اجرای تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون و مقررات مربوط به شهرداریها نسبت به پیگرد قضایی و قانونی واحد های غیرقانونی بویژه مواردی که اقدام به فک پلمپ و استفاده مجدد پس از انسداد نموده اند برابر قانون عمل خواهد کرد.

( به استناد ماده قانونی مذکور کسی که عالماً از محل انسداد شده پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد و محل کسب مجدداً تعطیل می شود)

به موجب این اطلاعیه به کلیه مغازه های مورد اشاره اخطار می شود حداکثر ظرف مدت یک هفته جهت تعیین تکلیف ملک خود به شهرداری مراجعه نمایند .

بدیهی است در صورت عدم مراجعه شهرداری نسبت به انسداد مجدّد واحد تجاری غیر قانونی در اسرع وقت اقدام و متهّم تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد .

  این اخطار به منزله اخطار تخلیه واحد تجاری نیز میباشد

 شهرداری منطقه یک اراک

دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸ ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ

شهردار منطقه 1 اراک در رابطه با ساماندهی مقبره آقا نورالدین و آرامستان قدیمی اراک گفت: 7 حجره که مکان های پرخطر بوده اند و از سوی اراذل و اوباش جهت بزهکاری مورد استفاده قرار می گرفته اند، توسط شهرداری اراک تخریب شده اند.

به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از مهرورزان اراک ،  بورقانی با بیان این مطالب افزود: پیرامون بحث ساماندهی حجره های کناری مقبره آقا نورالدین عراقی ، جلسه ای با حضور مسئولین سازمان میراث فرهنگی و جمعی از مسئولین شهرستان اراک برگزار شد که  در نهایت تصمیم بر این شد اعتباراتی جهت ساماندهی آرامستان قدیمی اراک و ساماندهی مقبره آقا نورالدین عراقی در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: یکی از تصمیمات مهم این جلسه تخریب حجره ها بجز قسمت رواق ها بوده است که میراث فرهنگی حفظ شوند و شرایط کنونی این مقبره ها هم ، تغییر کند.

وی با اشاره به تصمیم گیری مبنی بر تخریب حجره ها بجز قسمت رواق آنها ، توضیح داد: برخی از حجره ها که تبدیل به محل بزه و بزهکاری شده بودند براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری ها توسط شهرداری اراک تخریب شده اند و قرار است که مابقی حجره ها نیز تخریب شود و تنها قسمت رواق های حجره ها توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باقی بماند و بازسازی شود.

بورقانی فراهانی با اشاره به بهسازی آرامستان قدیمی اراک خاطرنشان ساخت: فضای کلی و نمای آن در آینده به شکل بسیار زیبایی در می آید و بازسازی مناسبی در این محوطه صورت می گیرد که میتواند محیط بسیار جذابی برای خانواده ها باشد.

شهردار منطقه ۱ اراک ، در خصوص آینده ، آرامستان قدیمی اراک بیان داشت: قرار بر این است که با مشارکت دادستانی و مسئولین شهرستان اراک ، طرح جامع برای این مجموعه در نظر گرفته شود که در نهایت مقبره آقا نورالدین و مقبره آیت ا… سلطان باقی بماند و باقی آن تبدیل به فضای سبز شود.

وی با قدردانی از همکاری سازمان میراث فرهنگی گفت: سازمان میراث فرهنگی هماهنگی خوبی  داشته است  و دیدگاه مناسبی در جهت حفظ آثار ارزشمند تاریخی دارند که باید از این همکاری ها تقدیر کرد.

وی با اشاره به همکاری دستگاه قضایی عنوان داشت: دستگاه قضایی نیز هماهنگی مناسبی در این زمینه داشته اند و حتی یکی از قضات دادگستری ، برای برخورد با مشکلات حجره های پیرامون مقبره آقا نورالدین در نظر گرفته شده است تا مسایل و چالش های آن را به صورت مجزا مورد بررسی قرار دهد.

بورقانی فراهانی ، رفع بزهکاری از محوطه مقبره آقا نورالدین را اقدام مهم عنوان کرد و افزود: در مراحل بعدی  طرح جامع در این محوطه در نظر گرفته میشود تا فضای کلی آن را جذاب کند.

شهردار منطقه ۱ اراک ، آقا نورالدین عراقی را معروف به اویس زمان عنوان کرد و اظهار داشت: بنا به اظهار برخی از علما و مراجع تقلید، ایشان ارتباط های مکرر با  امام زمان (عج) داشته است که لقب اویس زمان نیز از سوی امام زمان (عج) به ایشان داده شده است  بر این اساس باید مقبره ایشان در شان این شخصیت بزرگوار باشد.